Η ΝΕΟ-«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ» ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΦΥΑΔΕΣ - New Planet

Header Ads

Η ΝΕΟ-«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ» ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΦΥΑΔΕΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για εικόνες για ελληνική γλωσσα

Φώς Ελληνικόν εις όλους τους Έλληνας καί όλας τας Ελληνίδας. 
Φθινόπωρον εις τούς 07°C παρά τάς Σκανδιναυϊας.
 Εφ΄ όσον η Ελλάς υστερεί ηγέτη καί δή Προέδρου ως ο Μουγκάμπε, ο τεθνεών Πρόεδρος τής Ζιμπάμπουε (καί όχι τής Ροδεσίας), ο οποίος νά σηκώση τήν φωνήν καί νά καταγγείλη τά Οξφορδάκλια καί τά διεθνή κέντρα τά οποία επιβουλεύονται τήν Ελλάδαν από τό 1914, ανέλαβον αθληταί καί αθλήτριαι τού ΣΕΓΑΣ νά δια-δηλώνουν διεθνώς μέ τήν φανέλλα τους τό πραγματικόν όνομα τής χώρας ημών Ελλάδος ως HELLAS. Ελλάς ΤΕΛΟΣ σημαίνει εις τήν βαρβαρικήν γλώσσαν HELLAS. Τί σημαίνει ως εκ τούτου «Αρχαία Ελληνικά»;
Συμφώνως μέ τόν Αριστοτέλην αρχαιότης ήτο η εποχή τουλάχιστον τριών χιλιάδων ετών από τήν εποχήν του καί πέντε χιλιάδων ετών από σήμερον. Άρα ο όρος αρχαίος είναι Αριστοτελικός.
 Θεωρώ ως εκ τούτου σήμερον ότι ζώμεν εις τήν εποχήν τών Ολυμπιάδων (τήν από 3776 ετών άρχουσα). Δηλαδή διανύομεν τήν εποχήν τής Ελληνικής Γλώσσας καί γραφής. Άλλως θά πρέπει νά αποδεχθώμεν τήν διαχρονολόγησιν τής Αγγλικής Γλώσσης. Γλώσσα (επικοινωνία καί κωδικοί) η οποία αντέγραψεν εις Λατινικήν βαρβαρικήν τήν Ελληνικήν γλώσσαν καί πραγματικότητα εδώ καί επτακόσια έτη. Έχει λοιπόν επικρατήσει μέσω τών Κελτών/Αγγλοσαξώνων καί λοιπών ΚΛΕΠΤΩΝ (Λευιτών, παπικών, αράβων τραπεζιτών, τούρκων καί λοιπών) η Αριστοτελική Πραγματικότης, αλλά κατά τό δοκούν, ως Δαρβινισμός, Φροϋδισμός, socialismus, «democracy», κλπ.
Οπότε εκείνο τό οποίον απομένει είναι η καταστροφή τών πρωτοτύπων, τών Αρχείων, τής Ελληνικής Λατρείας καί τών Ελληνικών παραδόσεων. Καί όχι μόνον. Αλλά καί η οριστική εξαφάνισις ημών τών Ελλήνων. 
Αυτό επεχειρήθη ήδη από τό 1916 από τόν στυγνόν δικτάτορα καί πράκτορα τού Λονδίνου, Λεφτέρι Μπενζέλ. Εν συνεχεία δέ τό 1919, 1922, 1940, 1945, 1952, 1974, 2001 καί τό 2010. 
Τό χειρότερον τών πάντων όμως αποτελεί η συνεχιζομένη καταστροφή τών Ελληνικών Γραφών καί Βιβλίων, τών Αρχείων καί αρχαιολογικών χώρων.
 Η συνεχιζομένη καταστροφή (καί διαστρέβλωσις) τής Ελληνικής γλώσσης, γραφής καί Λατρείας. Τών ΑΡΧΕΙΩΝ, καί εννοώ εκείνων τά οποία έκάησαν πρό 30 ετών, τόν Αύγουστον τού 1989. Αυτών τά οποία η ερυθρά μισελληνική φυλή απεκαλούσεν «Φακέλλους». 

Δηλαδή εκατεστράφη η καταγραφή εγκληματικών εκατομμυρίων πράξεων κατά τών Ελλήνων, ληξιαρχεία εκατοντάδων ετών, ως καί η Ελληνική Φύσις.
 Ποίος ποτέ θά μάθη ότι ο ανήλικος Διονύσιος τών 15 ετών είχεν καταδιστεί εις θάνατον από τά «ζόμπι» τού ΕΑΜ/ΕΛΑΣ, τήν 15ην Ιουνίου 1944;
Εάν ουδέποτε είχεν συμφωνηθεί η Αμνηστεία διά τής Συμφωνίας τής Καζέρτας, τήν 26ην Σεπτεμβρίου 1944, η οικογένειά μας (εγώ) λόγου χάριν ουδέποτε θά υπήρχεν!
 Γνωστόν είναι ότι ανήλικοι κάτω τών 19 ούδέποτε κατεδικάζοντο εις θάνατον. Έτος δέ ενηλικιώσεως υπό τού Ελληνικού κράτους εθεωρείτο τό 21ον έτος. Παρ΄ότι σήμερον η ενηλικίωσις σήμερον συντρέχει μέ τήν συμπλήρωσιν τού 18ου έτους, η ερυθρά φυλή υπό Τσίπρα εψήφισεν νόμους όπου ο 15ετής έχει δικαιώματα ενήλικος. Τόν κατάπτυστον νόμον αλλαγής φύλου.

Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος 
Ουψάλα  

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.